ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА

ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА ..........................................................................

" Европейска Териториална Програма Гърция - България 2007-2013 ".
Програмата се съфинансира от ERDF по Първа покана на Програма за Европейско Териториално Сътрудничество Гърция - България
2007-2013.


Проектът "ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА" с акроним ЕМПЛОКОМП има две приоритетни оси - ЗАЕТОСТТА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА.

ЕМПЛОКОМП

ЗАЕТОСТ - Да бъдеш в състояние на получаване и поддържане на изпълнение на работа. Като цяло, пригодността за заетост е способността да се движат самостоятелно в достатъчна степен на пазара на труда за реализиране на потенциала чрез устойчива заетост. За физически лица, пригодността за заетост зависи от знанията, уменията и способностите, които те притежават, начина, по който те използват тези активи и да ги представят на работодателите, и на контекста, (напр. лични обстоятелства и околната среда на пазара на труда), в който те търсят работа.КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ - сравнителен концепция на способността и изпълнението на една фирма, под-сектор или държава, за да продават и доставят стоки и / или услуги на даден пазар. Въпреки че е широко използван в икономиката и управлението на бизнеса, полезността на понятието, особено в контекста на националната конкурентоспособност, енергично се оспорва от икономистите.
 • Цел на Проекта

  Главната цел е инвестиция в развитието на човешките ресурси с ясен фокус на предприемаческите умения за балансирането на устойчиво териториално развитие и намаляването на регионалните неравенства.

 • Продължителност на проекта: Март 2011 - Декември 2012
 • Подцелите са :

  - Умения за предприемачество чрез обучение през целия живот.

  - Идентификация на добри практики в регионалните партньорства и иновативни стратегии за засилване на предприемаческата култура в селските райони.

  - Стимулиране на сътрудничеството в мотивационни центрове за обучение на човешките ресурси .

  - Създаване на инструментариум за включване на всички местни участници и граждани.

 • Кратка история и основание за проекта

  - Трансграничното сътрудничество първоначално започва в рамките на програмите ИНТЕРРЕГ I и II и програмата на ФАР ИНТЕРРЕГ III A.

  - В основата на проекта са общи структурални проблеми:
  обезлюдяване на селските територии и урбанизация, необходимост за преориентация на работна та сила към по-конкурентни области, потребност от предприемачески умения на младежта и жените, безработни, самоосуигуряващи се предприемачи и наемни работници.

 • Очаквани Резултати

  - Конференция за разпространение на най-добрите практики и семинари .

  - Web-сайт за разпространението и за вътрешна комуникация на партньорите.

  - Онлайн апликации , информационна база, ръководство .

  - Изследване на обучителните потребности .

  - Разработване на профил на мотиватора за мотивационните центрове.

 • Целева група (Преки и непреки потребители)

  Преки:
  Общо 469 обучаеми (190 от Гърция и 279 от България), предимно младежи и жени в 20 групи със средно 50 ч посещение и участие в семинари и работни срещи, учебни визити.

  Непреки:
  Всички сфери на икономиката – органично земеделие, производство и съхранение на енергията, рециклиране, търговия с биопродукти, както и сферите на обществения живот.

 • Проектен Подход

  Срещи ще се проведат в Благоевград, Източна Македония и Серес.

 • Различни работни пакети за всеки етап:

  W.P.1. Управление и координация .
  W.P.2. Информация и публичност .
  W.P.3. Разработване на обучителни модули и действия по обучението .
  W.P.4. Изследване - анализ на потребностите от обучение .
  W.P.5. Разработване на поддържащи технологии и инструменти – създаване на мотивационни центрове .

 • Устойчивост на проекта и връзките му с европейските и национални политики

  Устойчивостта на проекта е във факта, че той ще продължи да функционира чрез мотивационните центрове, които ще функционират като самофинансиращи се и ко-финансирани от национални и европейски програми.


  Проектът е в съзвучие с конвергенцията на традиционния бизнес в електронен, с гръцката национална инициатива за превръщането на търговските палати в ключови фактори за развитието на бизнеса и с националните политики за стимулиране на конкурентоспособността и използването на информационните технологии.

ЧАТ СТАЯВътрешен чат за всички партньори.

До всички потребители !
Официалният език е Английски.

ФОРУМПроектни Дискуси

До всички потребители !
Официалният език е Английски.

МотивацияМотивационни Центрове

Проектни Мотивационни Центрове
по Партньори