ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

LONG LIFE ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ απασχολησιμότητας και της ανταγωνιστικότηταςς ..........................................................................

"Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013".
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδα και τη Βουλγαρία.


Το έργο "LONG LIFE ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ"με ακρωνύμιο EMPLOCOMP έχει δύο άξονες προτεραιότητας - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.

EMPLOCOMP

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ- Να είναι σε θέση να πάρει και τη διατήρηση εκπλήρωση έργου. Πιο διεξοδικά, απασχολησιμότητας είναι η δυνατότητα να κινηθεί με αυτάρκεια εντός της αγοράς εργασίας να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές μέσω της βιώσιμης απασχόλησης. Για τα άτομα, η απασχολησιμότητα εξαρτάται από τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που διαθέτουν, ο τρόπος που χρησιμοποιούν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία και να παρουσιάσει στους εργοδότες τους, καθώς και το πλαίσιο (π.χ. προσωπικές συνθήκες και περιβάλλον στην αγορά εργασίας), εντός της οποίας ζητούν εργασία.ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ - Μια συγκριτική έννοια της ικανότητας και της απόδοσης μιας επιχείρησης, υποτομέα ή χώρα για την πώληση και την προμήθεια αγαθών ή / και υπηρεσιών σε μια δεδομένη αγορά. Παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιείται ευρέως στα οικονομικά και τη διοίκηση επιχειρήσεων, τη χρησιμότητα της έννοιας, ιδίως στο πλαίσιο της εθνικής ανταγωνιστικότητας, είναι έντονα αμφισβητείται από τους οικονομολόγους.
 • Στόχος του έργου

  Ο γενικός στόχος είναι η επένδυση στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των δεξιοτήτων, με έμφαση στις δεξιότητες της επιχειρηματικότητας να ισορροπήσει τη βιώσιμη εδαφική ανάπτυξη και τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων.

 • Διάρκεια έργου: Μάρτιος 2011-Δεκέμβριος 2012
 • Οι επιμέρους στόχοι είναι:

  - Επιχειρηματικότητα ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω της δια βίου εκπαίδευσης. Κάντε.
  - Προσδιορισμός των ορθών πρακτικών σε περιφερειακές συνεργασίες και καινοτόμες στρατηγικές για την προώθηση της επιχειρηματικής κουλτούρας στις αγροτικές περιοχές.

  - Ενισχυμένη συνεργασία μέσω της δια βίου μάθησης για τα κέντρα εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού.

  - Εκπόνηση των μέσων για τη συμμετοχή των τοπικών φορέων και των πολιτών.

 • Σύντομη Ιστορία και Ιστορικό του Έργου

  - Διασυνοριακή συνεργασία στο πλαίσιο του INTERREG I & II και το πρόγραμμα INTERREG IIIA / PHARE CBC Ελλάδα - Βουλγαρία .
  - Κοινή διαρθρωτικά προβλήματα: εγκατάλειψη των αγροτικών περιοχών και της αστικοποίησης, η ανάγκη για επαναπροσανατολισμό και του εργατικού δυναμικού σε πιο ανταγωνιστικούς τομείς, οι ανάγκες της ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων των νέων και των γυναικών (άνεργοι, εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι επιχειρηματίες).

 • Αναμενόμενα Αποτελέσματα

  - Διάσκεψη για την disseminati των βέλτιστων πρακτικών και εργαστήρια.
  - Ιστοσελίδα για την διάδοση και την εσωτερική επικοινωνία των εταίρων.
  - Μελέτη ανάλυση των αναγκών κατάρτισης.
  - Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης κίνητρο προφίλ του, σχετικά με την εφαρμογή της γραμμής, βάση δεδομένων, κωδικό και εγχειρίδιο.
  - Ανάπτυξη εκπαιδευτικών πακέτων modular.

 • Ομάδα-στόχος (άμεση και έμμεση Beneficients)

  Άμεση:
  Σύνολο εκπαιδευομένων 469 (Ελλάδα Βουλγαρία 190 & 279) ως επί το πλείστον νέους και γυναίκες σε 20 ομάδες για κατά μέσο όρο 50 ώρες ανά συμμετέχοντα σε σεμινάρια, εργαστήρια και επισκέψεις μελέτης.

  Έμμεση:
  Όλοι οι τομείς της οικονομίας: τη βιολογική γεωργία, την παραγωγή ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας και την ανακύκλωση, το εμπόριο πράσινων προϊόντων και ορισμένες δημόσιες σφαίρες.

 • προσέγγιση έργου

  Συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στο Μπλαγκόεβγκραντ, Ανατολικής Μακεδονίας και Σερρών.

 • Διαφορετικές δέσμες εργασιών για κάθε στάδιο:

  W.P.1. Διαχείρισης και Συντονισμού.
  W.P.2. Πληροφόρηση και Δημοσιότητα.
  W.P.3. Ανάπτυξη εκπαιδευτικών ενοτήτων και; βρέχει δράσεις.
  W.P.4. Μελέτη-συλλογή δεδομένων Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών.
  W.P.5. Ανάπτυξη των Τεχνολογιών Υποστήριξης Εργαλεία-Ίδρυση Κέντρων Κίνητρο.

 • Η βιωσιμότητα του έργου και αλληλογραφία με την ΕΕ και Εθνικής Πολιτικής

  Βιωσιμότητας έργου βασίζεται στην δύναμη να διατηρήσει τα αποτελέσματα στην καθημερινή λειτουργία μετά την ολοκλήρωσή του. Τα κέντρα των ΔΒΜ κίνητρα και οι συνδέσεις για τη δικτύωση, αναμένεται να είναι σε λειτουργία, όπως αυτοχρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούνται από άλλα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.
  Εθνική πολιτική προς τη σύγκλιση από τις παραδοσιακές επιχειρηματικές πρακτικές των ηλεκτρονικών

  - Ελληνική εθνική πρωτοβουλία που σχετίζονται με τη μετατροπή των Επιμελητηρίων Εμπορίου και Βιομηχανίας να κομβικά σημεία για τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων

  - Εθνική πολιτική για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

  - Οι εθνικές δραστηριότητες για τη χρήση της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών τεχνολογίας για τις αρχές της δικτύωσης των περιφερειακών / εθνικών / φορείς χάραξης πολιτικής.

CHAT ROOMΕσωτερική συζήτηση για όλους τους χρήστες.

Για όλους τους χρήστες!
Η επίσημη γλώσσα είναι τα αγγλικά.

FORUMΣυζητήσεις έργου

Για όλους τους χρήστες!
Η επίσημη γλώσσα είναι τα αγγλικά.

MotivationΓια Κέντρα Κίνητρα

Κέντρα Κίνητρα Έργου