ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА

Всички новини
.....................................................................................


НХГ"Св. св. Кирил и Методий" в Благоевград стартира дейностите по проект, финансиран от програма „Еразъм+“

2015-07-20

 

Подробностите Национална хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" в Благоевград кандидатства по програма „Еразъм+“, ключова дейност „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование“ с проект „Европейска квалификация на учители за придобиване на компетенции за прилагане на нови методи и технологии в обучението и работа с деца със специални нужди“(No 2015-1-BG01-KA101-014001). Кандидатурата на гимназията получи 96 точки от максимално възможните 100 и така се класира сред одобрените 31 от общо 200 подадени проектни предложения (на 9-то място). Целта на проекта е да се постигне подобряване на качеството на обучението по чужд език и по предмет на чужд език, както и иновации в работата с деца със специални образователни потребности, чрез повишаване на квалификацията на учители посредством индивидуални квалификационни курсове в Англия и Ирландия. Предвижда се участие на общо петима учители – трима по английски език, един по история и един по информатика. Всеки учител може да избира курс, който да отговаря на неговите професионални потребности, необходимост от обогатяване на знанията и нуждите на изпращащата го институция. Той ще трябва да се свърже с обучаващата институция, за да се регистрира за избрания от него курс и да започне своята подготовка в съответствие с изискванията. Участниците в проекта ще имат възможност за работа в екип с учители по чужд език от европейски страни, за разработване на съвместни инициативи. По проект „ Европейска квалификация на учители за придобиване на компетенции за прилагане на нови методи и технологии в обучението и работа с деца със специални нужди“ ще бъдат осъществени следните дейности: предварителна подготовка на участниците в мобилностите за включване в избрания квалификационен курс; успешно интегриране в групата учители от различни страни и принос за нейната пълноценна работа; споделяне на добрите практики и придобитите знания и умения с колеги, ученици и тяхното приложение в ежедневната работа; отчет за участието в мобилността и разпространение на проектните дейности и дейности по информация и публичност. След реализирането на проект „Европейска квалификация на учители за придобиване на компетенции за прилагане на нови методи и технологии в обучението и работа с деца със специални нужди“ се очаква участниците не само да повишат своите езикови компетентности, но и да използват придобитите знания и умения при чуждоезиковото обучение с цел подготовка на учениците за успешно полагане на изпити по английски език (отговарящи на нива В2, С1 и С2 от Общоевропейската езикова рамка - FCE, CAE, CPE и IELTS), ползване на чуждия език в обучението по отделни предмети от учебния план, както и успешно чуждоезиково обучение на деца със СОП. Добрата чуждоезикова подготовка на учениците способства за тяхната бъдеща реализация и издигане престижа на училището на международно ниво. Обучението в НХГ “Св. св. Кирил и Методий“(бивша Солунска) ще бъде модер-низирано и чрез използването на съвременни информационно-комуникационните технологии. Ползите от участието в мобилностите на петимата учители: Албена Узунова (учител по информатика и информационни технологии), Златка Бобчева, Антоанета Мирчева, Ани Рупова (учители по английски език) и Николай Куколев (учител по история и по гражданско образование), ще бъдат многостранни и дългосрочни. Те гарантират по-висока квалификация на преподавателите, осъвременяване и подобряване ефективността на работата с учениците. След успешното класиране на проектното предложение на НХГ“Св. Св. Кирил и Методий“, училището сключи договор за отпускане на калкулираната финансова подкрепа за реализирането на проекта, която е в размер на 18250 евро.


Add by:проект на Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове(ЕСИФ).

2015-07-03

На портала за обществени консултации на адрес : http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1713 е публикуван проект на Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове(ЕСИФ).

Проектът на закон очертава националната институционална рамка с ясно разпределение на отговорностите между органите на изпълнителната власт, консултативните органи на правителството и звената за координация, управление, контрол и мониторинг. Със закона се регламентира редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и взаимоотношенията на отделните органи и бенефициентите при изпълнение на проектите, включително процесите за верифициране, сертифициране на разходите, извършване на плащанията и налагане на финансови корекции. Законът създава регулация на национално ниво,приложима за управлението на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове не само за периода 2014-2020 г., а и за следващите периоди. С подзаконови нормативни актове по прилагането му ще бъдат отразени детайлно спецификите и изискванията на сегашния програмен период.


Add by:ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ (РСР) НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН (ЮЗР)

2015-04-11

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДНЕВЕН РЕД

НА ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ (РСР) НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН (ЮЗР)

22-23.04.2015 г.,

хотел „Свети Иван Рилски“, гр. Банско

 

22 АПРИЛ 2015 г.

 

13:30-14:00    Регистрация на участниците

 

14:00-14:30   1. Откриване на заседанието и приемане на дневен ред.

 

Докладва:

Г-жа Ирена Соколова - председател на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район за периода 01.01.-30.06.2015 г., областен управител на област Перник

 

14:30-15:15    2. Възможности за финансиране на проекти на Висшите учебни заведения от ЮЗР - по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., програмите за териториално сътрудничество, програма „Хоризонт 2020“ и от други източници.

 

Докладват:

Г-жа Магдалена Аткова – Главна дирекция „Структурни фондове“, Министерство на образованието и науката;

Г-н Николай Дочев - Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството;  

                   Г-жа Елза Григорова - Областен информационен център София

           

15:15-15:30    Кафе-пауза.

 

15:30-16:20   3. Възможности за финансиране на проекти на бизнеса от ЮЗР - по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., програма „Хоризонт 2020“ и от други източници.

 

Докладват:

Г-жа Десислава Михалкова - Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност, Министерство на икономиката;

Г-жа Елза Григорова - Областен информационен център София

 

16:20-16:40    4. Обсъждане на ограничителните условия, наложени на ЮЗР в оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

                       

Докладва:

                        Г-н Бисер Михайлов – областен управител на област Благоевград

 

16:40-17:00    5. Добри иновативни практики на представители на бизнеса от ЮЗР.

                       

Докладва:

Г-н Валери Цеков – Мобилни къщи ЕООД

 

23 АПРИЛ 2015 Г.

 

10:00-10:30    6. Състояние на горския фонд в ЮЗР и превенция на незаконното изсичане на гори.

 

Докладва:

Г-н Любчо Тричков – директор на Дирекция „Проекти и международни дейности“, Изпълнителната агенция по горите

 

10:30-11:15    7. Състояние на изграждането на автомагистрала „Струма“ Лот 2, участък „Дупница – Благоевград“. Информация относно предвидените за рехабилитация през 2015 г. пътища от първокласната, второкласната и третокласната пътна мрежа на територията на ЮЗР.

                       

Докладват:

Г-жа Татяна Бояджиева, г-н Валентин Илиев, г-жа Ивета Колева, Агенция „Пътна инфраструктура“

                       

11:15-11:30   8. Предприети мерки по отношение разработване на Стратегия за икономическо възстановяване и развитие на Северозападна България, Странджа, Родопите и други погранични, планински и полупланински слаборазвити райони и на Инвестиционна програма за целенасочено интегрирано развитие на изоставащите райони в България (в изпълнение на Приоритет 13.1. Преодоляване на икономическата изостаналост на отделни райони в страната, глава 13. Регионална политика на Програмата на Правителството за стабилно развитие на Република България 2014-2018 г.)

 

Докладва:

Г-н Валери Найденов – заместник главен директор на Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството

                       

11:30-11:45    9. Запознаване с писмо на г-жа Даниела Везиева – заместник-министър на икономиката, относно искане за подготовка на аналитичен материал, който да представи силните страни на областите от ЮЗР във връзка с Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г.

                       

                        Докладват:

                        Г-жа Ирена Соколова - председател на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район за периода 01.01.-30.06.2015 г., областен управител на област Перник

                        Г-н Желяз Енев - Директор на Дирекция „Икономически политики за насърчаване“, Министерство на икономиката

 

11:45-12:00    10. Други.

Докладва:

Г-жа Ирена Соколова - председател на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район за периода 01.01.-30.06.2015 г., областен управител на област Перник


Add by:
cci-blagoevgradКакво става с България при гръцки фалит?Връзките между страните са силни, но не са като преди години

2015-02-26

ИЗТОЧНИК: http://www.dnes.bg, Свилен Колев

Със здравите си търговски и банкови връзки с Гърция България и нейните съседи на Балканския полуостров остават силно уязвими на заплахата от гръцки финансов колапс, въпреки че зависимостта е по-ниска, отколкото преди няколко години, пише Ройтерс.
Въпреки че изглежда, че Атина си е подсигурила удължаване на спасителната програма, опасността от евентуално напускане на еврозоната все още съществува. Налице е и рискът, че гръцките банки, от които изтичат депозити, ще бъдат принудени да се разделят с подразделенията си в чужбина.
Клоновете им са концентрирани на Балканите, където вземанията на гръцките трезори в България възлизат на близо една пета от брутния вътрешен продукт на страната, показват данни на Банката за международни разплащания.
Гръцките банкови активи в Албания, Македония и Сърбия са еквивалентни на близо 18%,16% и 12% от БВП, съответно.
Освен това България насочва 7% от износа си към Гърция, както показва графиката на Ройтерс. Към ноември 2014 г. експортът към южната ни съседка намалява с 6% до 2,6 млрд. лв., а вносът – с 9% до 2,4 млрд. лв., показват последните данни на НСИ. С Гърция е една от малкото държави, с които поддържаме положително търговско салдо.
Ръководителят на отдел „Развиващи се пазари“ в германската банка Commerzbank Симон Кихано Евънс поставя въпроса за ефектите от отлива на депозити в Гърция върху поведението на вложителите в същите банки, но в различни страни.
В България Обединена българска банка, Пиреос Банк и Алфа Банк са 100% собственост на гръцките банки майки. Четири румънски и три албански банки също са контролирани от гръцки банки майки.

През май 2014 г. гръцката банкова група Eurobank Ergasias, към която принадлежи нашата Пощенска банка, увеличи капитала си с 2,864 млрд. евро, в резултат на което контролният пакет от акции вече се контролира от инвестиционни фондове от САЩ, Канада и Азия.
„Гръцките банки у нас са достатъчно изолирани от незабавно влияние от това, което се случва в Гърция“, коментира главният изпълнителен директор на УниКредит Булбанк Левон Хампарцумян въздействието на кризата в Гърция върху банковия сектор. Той заяви, че гръцките банки попадат под родните регулации, въпреки че капиталът им е гръцки.
Анализаторът в Commerzbank поставя въпроса и за финансирането от банката майка. „Това ще бъде ли възможно или месните власти ще трябва да се намесят, за да рекапитализират тези банки?“, пита Евънс.
Разликата между кредитите и депозитите може да бъде около 5% от БВП на България, ако гръцките банки спрат да финансират поделенията си, изчислява Bank of America/Merrill Lynch. Разликата в Румъния и Сърбия е 2 на сто.
Положително е, че връзките са по-слаби в сравнение с преди. Данните на Bank of America/Merrill Lynch показват още, че през 2012 г. разликата между кредитите и депозитите е била 8% у нас при 6% в другите две държави.
Делът на гръцките банкови активи в България бе близо 30% от БВП през 2011 г., докато в Сърбия съотношението бе близо 20 на сто, сочат още данните на Банката за международни разплащания.
Изчисленията на Investor.bg разкриват, че към края на 2014 г. делът на гръцките банки в общата сума на активите на българската банкова система се понижава до 15,8% от 17,4% преди година.

Прочети още на: http://www.dnes.bg/world/2015/02/26/kakvo-stava-s-bylgariia-pri-grycki-falit.255757


Add by:
  cci-blagoevgradТЪРГОВСКО – ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА – БЛАГОЕВГРАД ИНИЦИИРА СФОРМИРАНЕ НА КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО И РАЗРАБОТВАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЪВМЕСТНИ СТРАТЕГИИ, ПРОЕКТИ И ИНИЦИАТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

2014-11-23

Съветът представлява обединение на публични и неправителствени организации с доказан проектен опит, на които може да се разчита при изпълнението на конкретни инициативи, като отговаря адекватно на това как да бъде сформирано работещо публично – частно партньорство за работа по програми с международно финансиране и за постигане на целта за един „Квалифициран и приобщаващ регион".

Участниците в състава на съвета са представители на отделите Евроинтеграция на ТПП – Благоевград, Областна управа Благоевград, Община Благоевград, Американски университет в България, ЮЗУ „Неофит Рилски“, СЮЗО. Съветът е в отворен формат, като в бъдеще ще бъдат поканени и други организации и институции от Област Благоевград. На съвета е представена дейността на Мотивационен център към ТПП – Благоевград с цел засилване на сътрудничеството в областта на развитието на човешките ресурси, ученето през целия живот и кариерното развитие като фактор за една развита икономика.

Тази инициатива беше споделена с гръцки партньори на всички участници в съвета, с цел споделяне на добра практика и постигане на едно работещо и устойчиво партньорство в трансграничните регион.


logo_emplo.png
Add by:
  cci-blagoevgradИнформация за Мотивационен център към Търговско-промишлена палата – Благоевград

2014-07-03

Основната дейност на Мотивационния център е кариерното развитие на работната ръка, както и насърчаване на корпоративната социална отговорност във фирмите, насърчаване на добро фирмено поведение по отношение на човешкия ресурс като двигател на бизнеса. Мотиваторите в центъра извършват планиране на участие в програми за учене през целия живот в полза на човешките ресурси и бизнеса. Друга тяхна функция е изследване на социално икономическите аспекти за развитие на кадрите и младежкия потенциал в България и насърчаване на предприемаческия дух. Мотивационният център предоставя услуги по подготовка и консултации относно работа в рамките на Европейския съюз, както и в рамките на трансграничния регион, с цел подпомагане мобилността на работната сила.  


logo_emplo.png
Add by:
  cci-blagoevgradВ рамките на Мотивационен център към ТПП – Благоевград стартира нова дейност „Кариерно развитие и кариерно израстване.

2014-03-26

Основната цел на Центъра е да мотивира, информира и консултира заети и незаети лица. Центърът ще съдейства за професионалното развитие на специалистите в областта на личностните качества и умения за кариерно израстване. Той ще предлага на лицата възможности за кариерно ориентиране и израстване, както и за професионална реализация. Центърът разполага с кариерни консултанти. Те ще проучват наличните свободни позиции, обявени от фирмите, като следят не само обявите и публикациите във фирмените сайтове, но директно ще се свързват със самите работодатели и ще проучват кариерни възможности, предлагани от съответния работодател. Ще консултират заетите лица, които търсят възможности за кариерно израстване, като ги ориентират за наличните свободни позиции, ще им съдействат при подготовката на CV, мотивационно писмо, поведение при интервю. Също така дейността включва и консултации по отношение на трудовото законодателство, както в страната, така и в чужбина. Консултации ще се дават и във връзка с възможностите и правилата за работа в рамките на ЕС с особен фокус в съседна Гърция. Списък с мотиваторите, кариерните консултанти и менторите в различни области към Мотивационния център могат да се намерят в специализираните приложения на страницата


Add by:
  cci-blagoevgradАнкетно проучване на територията на Благоевград за определяне на нуждите от обучение на младите мъже и жени (безработни, работещи лица и работодатели), за развитие на предприемачеството и създаване на устойчиви възможности за заетост в основните икономически сектори, така че да се гарантира тяхното оставане в региона

2013-11-05

Цел

 

 Целта на проведеното анкетно проучване е да се определят нуждите от на младите мъже и жени (безработни, работещи лица и работодатели),за развитие на предприемачеството и създашане на устойчиви възможности за заетост в основните икономически сектори, така че да се гарантира тяхното оставане в региона. Анкетното проучване е проведено в рамките на проект с акроним „ЕМПЛОКОМП" и заглавие „Ученето през целия живот като средство за подобряване на заетостта и конкурентноспособността" , но резултатите му са важни както за целите на проекта, така и за изграждането на представа за налгасите на младите хора от региона към предприемачеството.


LP_Synthesis.docx
Add by:ОБОБЩЕН ДОКЛАД За идентификация на обучителни нужди на целевите групи на територията на Община Сандански

2013-10-10

Цел:
Да бъдат идентифицирани и приоретизирани обучителни нужди, които да отговарят на желанията на целевите групи от една страна и да бъдат необходими и полезни във връзка с перспективите за развитие на местната икономика и човешки ресурси.
Целева група:

 •  Безработни пълнолетни лица и служители в стопански субекти;
 •  Мениджъри и собственици на стопански субекти.

Фактология:

 •  Разработени въпросници за целеви групи;
 •  Проведено допитване с 112 представители на целевите групи;
 •  Преглед на общински, областни и национални документи със цел анализ на основните социално-икономически показатели на община Сандански;
 •  Изготвен Доклад от проведено проучване на нуждите от обучение на територията на община Сандански.

Report_Sandanski.pdf
Add by:ОБОБЩЕН ДОКЛАД За идентификация на обучителни нужди на целевите групи на територията на Община Банско

2013-10-06

Цел:
Да бъдат идентифицирани и приоретизирани обучителни нужди, които да отговарят на желанията на целевите групи от една страна и да бъдат необходими и полезни във връзка с перспективите за развитие на местната икономика и човешки ресурси.
Целева група:

 •  Безработни пълнолетни лица и служители в стопански субекти;
 •  Мениджъри и собственици на стопански субекти.

Фактология:

 •  Разработени въпросници за целеви групи;
 •  Проведено допитване с 109 представители на целевата група;
 •  Преглед на общински, областни и национални документи със цел преглед на основните социално-икономически показатели на община Банско;
 •  Изготвен Доклад от проведено проучване на нуждите от обучение на територията на община Банско.

Doklad_Bansko.pdf
Add by:ДОКЛАД От проведено проучване на нуждите от обучение на територията на Община Банско

2013-10-05

I. Резюме
За периода 03/01/2012 – 29.02.2012 год. е проведено проучване на обучителните нужди целевия регион чрез утвърдена Методика за събиране на данни за нуждите от обучение на територията на община Сандански.
Проведено е допитване до целевите групи и бяха осигурени 112 попълнени въпросници, разпределени както следва:

 •  „Мениджъри и собственици на стопански субекти“ – 40 на брой;
 •  „Безработни пълнолетни лица“ и „Служители в стопански субекти“ – 72 на брой.

Проведено е обследване на общински стратегически и аналитични документи със цел обобщаване на важни социално-икономически параметри на община Сандански.
Докладът е структуриран в две части:

 •  Профил на община Сандански;
 •  Обобщаване на резултатите от проведено допитване до целевите групи чрез въпросници.

Analisys_Sandanski.pdf
Add by:ФИНАЛНО ОБОБЩАВАНЕ НА ДАННИ И РЕЗУЛТАТИ (СЪГЛАСНО ДЕЙНОСТ 4.2. ОТ ПРОЕКТ EMPLOCOMP) ОТ АНКЕТИ В РЕГИОНА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ и ПРЕПОРЪЧВАНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЯ

2013-10-05

Проведеното проучване е реализирано на база 3 въпросника:

Към мениджъри, собственици, управители;

Към служители или работници в компаниите;

Към безработни от региона.

 

Като резултат от анкетите се отличиха няколко обучения, който са с по-висок процент на нужди сред анкетираните.

 

От първата група обучения Бизнес обучения с най–висок процент сред всички целеви групи интервюирани е обучение по Търговски умения.

 

За целта на едно такова обучение сме разработили примерна програма, по която то може да бъде проведено сред различни участници:


Analiz_i_programi-AE.docx
Add by:Резултати и анализ

2013-10-04

Анкетно проучване на територията на Благоевград за определяне на нуждите от
обучение на младите мъже и жени (безработни, работещи лица и работодатели), за
развитие на предприемачеството и създаване на устойчиви възможности за
заетост в основните икономически сектори, така че да се гарантира тяхното
оставане в региона.


Цел
Целта на проведеното анкетно проучване е да се определят нуждите от на младите
мъже и жени (безработни, работещи лица и работодатели),за развитие на
предприемачеството и създашане на устойчиви възможности за заетост в основните
икономически сектори, така че да се гарантира тяхното оставане в региона.
Анкетното проучване е проведено в рамките на проект с акроним „ЕМПЛОКОМП” и
заглавие „Ученето през целия живот като средство за подобряване на заетостта и
конкурентноспособността” , но резултатите му са важни както за целите на проекта,
така и за изграждането на представа за налгасите на младите хора от региона към
предприемачеството.


Обхват
Анкетното проучване е проведено на територията на Благоевград. За извършване на
изледването бяха отпечатани и раздадени на анкетьорите 300 анкетни карти,
разпределени според целевите групи на изследването. Едновременно с това беше
създаден и специализиран уеб сайт, в който бяха включени и трите въпросника
(www.prouchvaneblg.net). Гласовете от уеб анкетата също са отчетени в общите резултати за направените изводи. Паралелно с това, беше правена и телеанкета, както и
реклама на уеб сайта в няколко популярни социални мрежи в интернет.


Целеви групи
Целевите групи на изследването са три – безработни, заети и работодатели. По-голяма
част (80%) от анкетираните физическите лица – безработни или заети са мъже и жени
до 29 годишна възраст. Броят на анкетираните физически лица- безработни и заети- е
60% от общата извадка. Анкетираните работодатели работят във фирми, обхващащи
различни браншове на бизнеса в региона с цел по-голяма обективност на проучването.
Броят на анкетираните работодатели е 40% от общата извадка. Извадката е на базата на
процент от жителите на обхващания регион. Общият брой на анкетите е 500.


Анкетната Карта
Анкетната карта за безработни се състои от 12 въпроса. Анкетната карта за работеши се
състои от 12 въпроса. Анкетната карта за работодатели се състои от 13 въпроса.
Въпросниците са изготвени така, че да отнемат възможно най-малко време за
попълване, но да дават най-ясна представа за отношението на целевите групи относно
проблема и да се определи реалното отношение на запитаните към темата.


LP-Synthesis.pdf
Add by:ДОКЛАД От проведено проучване на нуждите от обучение на територията на Община Банско

2013-10-04

I. Резюме
За периода 13.12.2011 – 29.02.2012 год. беше проведено проучване на обучителните нужди на идентифицираните целевите групи чрез утвърдена Методика за събиране на данни за нуждите от обучение на територията на община Банско.
Беше проведено допитване до целевите групи и бяха осигурени 109 попълнени въпросници, разпределени както следва:

 •  „Мениджъри и собственици на стопански субекти“ – 46 на брой;
 •  „Безработни пълнолетни лица“ и „Служители в стопански субекти“ – 63 на брой.

Беше проведено обследване на разнообразни общински и областни (Благоевград) стратегически и статистически документи със цел обобщаване на важни за резултатите социално-икономически параметри на община Банско.
Докладът е структуриран в две части:

 •  Профил на община Банско;
 • Обобщаване на резултатите от проведено допитване до целевите групи чрез въпросници.

Analisys_Bansko_FINAL.pdf
Add by:Анкетно проучване на територията на Благоевград за определяне на нуждите от обучение на младите мъже и жени (безработни, работещи лица и работодатели), за развитие на предприемачеството и създаване на устойчиви възможности за заетост в основните икономически сектори, така че да се гарантира тяхното оставане в региона.

2013-09-20

Резултати и анализ

Цел

Целта на проведеното анкетно проучване е да се определят нуждите от на младите мъже и жени (безработни, работещи лица и работодатели),за развитие на предприемачеството и създашане на устойчиви възможности за заетост в основните икономически сектори, така че да се гарантира тяхното оставане в региона. Анкетното проучване е проведено в рамките на проект с акроним „ЕМПЛОКОМП" и заглавие „Ученето през целия живот като средство за подобряване на заетостта и конкурентноспособността" , но резултатите му са важни както за целите на проекта, така и за изграждането на представа за налгасите на младите хора от региона към предприемачеството.


LONG LIFE TRAINING AS A TOOL FOR IMPROVEMENT OF EMPLOYABILITY-anketno-prouchvane.docx
Add by:Анкетно проучване на територията на Благоевград за определяне на нуждите от обучение на младите мъже и жени (безработни, работещи лица и работодатели), за развитие на предприемачеството и създаване на устойчиви възможности за заетост в основните икономически сектори, така че да се гарантира тяхното оставане в региона.

2013-09-20

Резултати и анализ
Цел
Целта на проведеното анкетно проучване е да се определят нуждите от на младите
мъже и жени (безработни, работещи лица и работодатели),за развитие на
предприемачеството и създашане на устойчиви възможности за заетост в основните
икономически сектори, така че да се гарантира тяхното оставане в региона.
Анкетното проучване е проведено в рамките на проект с акроним „ЕМПЛОКОМП” и
заглавие „Ученето през целия живот като средство за подобряване на заетостта и
конкурентноспособността” , но резултатите му са важни както за целите на проекта,
така и за изграждането на представа за налгасите на младите хора от региона към
предприемачеството.


LP-Synthesis.pdf
Add by:Две работни срещи бяха проведени по проект „Ученето през целия живот като инструмент за подобряване на заетостта и конкурентоспособността – ЕМПЛОКОМП“ на Търговско-промишлена палата – Благоевград.

2013-03-09

Две работни срещи бяха проведени по проект „Ученето през целия живот като инструмент за подобряване на заетостта и конкурентоспособността – ЕМПЛОКОМП“ на Търговско-промишлена палата – Благоевград.

На първата среща в рамките на проекта бяха представени  резултатите от изследване на нуждите от обучение в региона и предстоящите четири обучителни модула, изработени на базата на изследването.  Проучването е на база 70% заети и безработни младежи и жени и 30% представители на фирми и организации.

Втората работна среща, която беше проведена на 7 март 2013 година представи резултатите от проведените изследвания за нуждите от обучение за всички проектни партньори от България и Гърция, както и изводите от проучването, на базата на които са проведени обучения от всички проектни партньори.

След представяне на финалните резултати по проекта участниците се запознаха с изработения по проекта уеб портал. Ползите за обществеността от този портал е достъпността на услугите на регистрираните ментори в отворения Мотивационен център към Търговско-промишлена палата – Благоевград. Мотивационният център предоставя материали и консултации за физически и юридически лица в сферата на предприемачеството.


Add by:Търговско-промишлена палата – Благоевград, която е водещ партньор по проект „Ученето през целия живот като инструмент за подобряване на заетостта и конкурентоспособността – ЕМПЛОКОМП“, проведе конференция на 12 февруари 2013 година в Академичен център „Балкански“.

2013-02-15

Търговско-промишлена палата – Благоевград, която е водещ партньор по проект „Ученето през целия живот като инструмент за подобряване на заетостта и конкурентоспособността – ЕМПЛОКОМП“, проведе конференция на 12 февруари 2013 година в Академичен център „Балкански“.

На конференцията беше представен доклад за добри практики на тема „Ученето през целия живот за намаляване на безработицата и повишаване на конкурентоспособността  в трансграничния регион с фокус върху жени и младежи“ от г-н Ромео Шатев, Ръководител на проекта и Председател на ТПП – Благоевград, ВО, както и от гости от страна на партньорските организации от Р. Гърция.

В рамките на конференцията беше представен и създадения по проекта Мотивационен център в Търговско-промишлената палата, който е част от мрежата мотивационни центрове в България и Гърция, работещи в сферата на предприемачеството.  Идеята е регистрирани мотиватори да предоставят мотивационни материали и консултации на физически и юридически лица за стартиране на собствен бизнес и развитие на бизнес умения като основа за подобряване на заетостта и конкурентоспособността на жените и младежите в двата региона.

Освен това се представи и общия проектин Уеб-портал с някои насоки относно актуализиране на съдържанието и постигане на по-добра информираност.


Add by:Заключителна конференция

2013-02-04

Търговско-промишлена палата – Благоевград, която е водещ партньор по проект „Ученето през целия живот като инструмент за подобряване на заетостта и конкурентоспособността – ЕМПЛОКОМП“, проведе конференция на 12 февруари 2013 година в Академичен център „Балкански“, АУБГ.

На конференцията беше представен доклад за добри практики на тема „Ученето през целия живот за намаляване на безработицата и повишаване на конкурентоспособността  в трансграничния регион с фокус върху жени и младежи“ от г-н Ромео Шатев, Ръководител на проекта и Председател на ТПП – Благоевград, ВО, както и от гости от страна на партньорските организации от Р. Гърция.

В рамките на конференцията беше представен и създадения по проекта Мотивационен център в Търговско-промишлената палата, който е част от мрежата мотивационни центрове в България и Гърция, работещи в сферата на предприемачеството.  Идеята е регистрирани мотиватори да предоставят мотивационни материали и консултации на физически и юридически лица за стартиране на собствен бизнес и развитие на бизнес умения като основа за подобряване на заетостта и конкурентоспособността на жените и младежите в двата региона.

Освен това се представи и общия проектин Уеб-портал с някои насоки относно актуализиране на съдържанието и постигане на по-добра информираност.


Add by:2012-11-02


Add by:
cci-blagoevgradАвтор на Форбс за кризата в Гърция

2012-07-16

Автор на статията във „Форбс” е предложил на Гърция да последва примера на България и да въведе плоската данъчна система, предаде БГНЕС.

Близо 6000 компании вече са се преместили от Гърция в съседна България. Гърция е с население от 10,8 милиона души, което е малко по-малко от това на щата Охайо /11,4 милиона/. Загубата на 6000 компании е голям удар за икономика с такива мащаби, отбелязва в свой коментар списание „Форбс”.

От една страна избират България, защото е член на Европейския съюз с всички произтичащи от свободната търговия предимства. Българският лев е надеждно вързан към еврото с валутен борд. Но преди всичко в България има плосък данък от 10% и корпоративен данък, който също е 10%. 20-процентният Данък добавена стойност е висок, но все пак е по-нисък от този в Гърция, където е 23%.

Авторът на статията във „Форбс” преди време е предложил на Гърция да последва примера на България и да въведе плоската данъчна система. Когато България го направи, нейните данъчни постъпления нараснаха с 5,24% през първата година от въвеждането му в сравнения с последната година, когато е действала старата данъчна система. Това е повече от ръста на приходите, които гръцкото правителство е получило от всичките си досегашни повишения на данъците в рамките на "рестриктивните" си усилия. Така някои от 6000 фирми, които сега са в България, могат да се върнат в родината си.

Гръцкото правителство трябва да ореже сериозно разходите си, за да ги синхронизира с данъчните постъпления. Това се нарича „икономии с растеж” и е същата стратегия, която беше използвана от Роналд Рейгън и Маргарет Тачър през 80-те години на ХХ век. Тази стратегия може да проработи и днес в Гърция, смятат от "Форбс".


Add by:
  cci-blagoevgradЧАТ СТАЯВътрешен чат за всички партньори.

До всички потребители !
Официалният език е Английски.

ФОРУМПроектни Дискуси

До всички потребители !
Официалният език е Английски.

МотивацияМотивационни Центрове

Проектни Мотивационни Центрове
по Партньори