ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Όλες οι ειδήσεις
...............................................................................................


?????????? ??????? ??? ??? ????????? ??? ????????????? ??????? ??????????

2012-11-05

Στα πλα?σια του ?ργου EMPLOCOMP και συγκεκριμ?να στα πλα?σια της Δρ?σης 4.1 "Δημιουργ?α Εργαλε?ων Συλλογ?ς Δεδομ?νων" το Περιφερειακ? Τμ?μα Ανατολικ?ς Μακεδον?ας Οικονομικο? Επιμελητηρ?ου Ελλ?δας διην?ργησε ?ρευνα σχετικ? με τις εκπαιδευτικ?ς αν?γκες κατ?ρτισης του υφιστ?μενου ανθρ?πινου δυναμικο? της περιοχ?ς παρ?μβασης του ?ργου.

Για το σκοπ? αυτ? δημιουργ?θκαν ερωτηματολ?για που απευθ?νονται σε μ?λη των ομ?δων στ?χου του ?ργου:

α. ?νεργους

β. Εργαζ?μενους

γ. Επιχειρ?σεις


Add by:
OEE-EM????????? ???????? ??? ??????? ??? ????? EMPLOCOMP

2012-10-06

Στις 5 Οκτωβρ?ου 2012, ημ?ρα Παρασκευ?, διοργαν?θηκε στα γραφε?α του Περιφερειακο? Τμ?ματος Ανατολικ?ς Μακεδον?ας του Οικονομικο? Επιμελητηρ?ου Ελλ?δας στην Καβ?λα συν?ντηση εργασ?ας στα πλα?σια του ?ργου "Long Life Training as a Tool for Improvement of Employability & Competitiveness" με ακρων?μιο EMPLOCOMP.

Στη συν?ντηση ?λαβαν μ?ρος τα Στελ?χη των Κ?ντρων Υποκ?νησης Δια β?ου Μ?θησης που θα υλοποιηθο?ν στα πλα?σια του παραπ?νω ?ργου, καθ?ς και οι Σ?μβουλοι Πληροφορικ?ς των συμμετεχ?ντων ετα?ρων.

Η ατζ?ντα της συν?ντησης περιλ?μβανε τα εξ?ς θ?ματα:

  • Ενημ?ρωση απ? ?λους τους ετα?ρους σχετικ? με την πορε?α υλοπο?ησης του ?ργου.
  • Συζ?τηση μεταξ? των Συμβο?λων Πληροφορικ?ς και των Στελεχ?ν των Κ?ντρων Υποκ?νησης σχετικ? με την υλοπο?ηση και το περιεχ?μενο της ιστοσελ?δας προβολ?ς του ?ργου καθ?ς και για την εφαρμογ? της on-line εγγραφ?ς των μεντ?ρων του ?ργου.
  • Συζ?τηση σχετικ? με την πορε?α της Δρ?σης 3.1 "Υλοπο?ηση Εκπαιδευτικ?ν Προγραμμ?των"

Add by:
OEE-EMΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΗΣ_5.3_ΕΒΕΡ (INTERREG III-ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)

2012-07-14

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΗΣ_5.3_ΕΒΕΡ (INTERREG III-ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)


TECHNIKIEKTHESIDRASIS_5_3_EVER.pdf
Add by:
CCI-RodopiCHAT ROOMΕσωτερική συζήτηση για όλους τους χρήστες.

Για όλους τους χρήστες!
Η επίσημη γλώσσα είναι τα αγγλικά.

FORUMΣυζητήσεις έργου

Για όλους τους χρήστες!
Η επίσημη γλώσσα είναι τα αγγλικά.

MotivationΓια Κέντρα Κίνητρα

Κέντρα Κίνητρα Έργου