ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА

Новини по проект Емплокомп .....................................................................................


НХГ"Св. св. Кирил и Методий" в Благоевград стартира дейностите по проект, финансиран от програма „Еразъм+“

2015-07-20

 

Подробностите Национална хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" в Благоевград кандидатства по програма „Еразъм+“, ключова дейност „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование“ с проект „Европейска квалификация на учители за придобиване на компетенции за прилагане на нови методи и технологии в обучението и работа с деца със специални нужди“(No 2015-1-BG01-KA101-014001). Кандидатурата на гимназията получи 96 точки от максимално възможните 100 и така се класира сред одобрените 31 от общо 200 подадени проектни предложения (на 9-то място). Целта на проекта е да се постигне подобряване на качеството на обучението по чужд език и по предмет на чужд език, както и иновации в работата с деца със специални образователни потребности, чрез повишаване на квалификацията на учители посредством индивидуални квалификационни курсове в Англия и Ирландия. Предвижда се участие на общо петима учители – трима по английски език, един по история и един по информатика. Всеки учител може да избира курс, който да отговаря на неговите професионални потребности, необходимост от обогатяване на знанията и нуждите на изпращащата го институция. Той ще трябва да се свърже с обучаващата институция, за да се регистрира за избрания от него курс и да започне своята подготовка в съответствие с изискванията. Участниците в проекта ще имат възможност за работа в екип с учители по чужд език от европейски страни, за разработване на съвместни инициативи. По проект „ Европейска квалификация на учители за придобиване на компетенции за прилагане на нови методи и технологии в обучението и работа с деца със специални нужди“ ще бъдат осъществени следните дейности: предварителна подготовка на участниците в мобилностите за включване в избрания квалификационен курс; успешно интегриране в групата учители от различни страни и принос за нейната пълноценна работа; споделяне на добрите практики и придобитите знания и умения с колеги, ученици и тяхното приложение в ежедневната работа; отчет за участието в мобилността и разпространение на проектните дейности и дейности по информация и публичност. След реализирането на проект „Европейска квалификация на учители за придобиване на компетенции за прилагане на нови методи и технологии в обучението и работа с деца със специални нужди“ се очаква участниците не само да повишат своите езикови компетентности, но и да използват придобитите знания и умения при чуждоезиковото обучение с цел подготовка на учениците за успешно полагане на изпити по английски език (отговарящи на нива В2, С1 и С2 от Общоевропейската езикова рамка - FCE, CAE, CPE и IELTS), ползване на чуждия език в обучението по отделни предмети от учебния план, както и успешно чуждоезиково обучение на деца със СОП. Добрата чуждоезикова подготовка на учениците способства за тяхната бъдеща реализация и издигане престижа на училището на международно ниво. Обучението в НХГ “Св. св. Кирил и Методий“(бивша Солунска) ще бъде модер-низирано и чрез използването на съвременни информационно-комуникационните технологии. Ползите от участието в мобилностите на петимата учители: Албена Узунова (учител по информатика и информационни технологии), Златка Бобчева, Антоанета Мирчева, Ани Рупова (учители по английски език) и Николай Куколев (учител по история и по гражданско образование), ще бъдат многостранни и дългосрочни. Те гарантират по-висока квалификация на преподавателите, осъвременяване и подобряване ефективността на работата с учениците. След успешното класиране на проектното предложение на НХГ“Св. Св. Кирил и Методий“, училището сключи договор за отпускане на калкулираната финансова подкрепа за реализирането на проекта, която е в размер на 18250 евро.


Add by:ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ (РСР) НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН (ЮЗР)

2015-04-11

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДНЕВЕН РЕД

НА ЗАСЕДАНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ (РСР) НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН (ЮЗР)

22-23.04.2015 г.,

хотел „Свети Иван Рилски“, гр. Банско

 

22 АПРИЛ 2015 г.

 

13:30-14:00    Регистрация на участниците

 

14:00-14:30   1. Откриване на заседанието и приемане на дневен ред.

 

Докладва:

Г-жа Ирена Соколова - председател на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район за периода 01.01.-30.06.2015 г., областен управител на област Перник

 

14:30-15:15    2. Възможности за финансиране на проекти на Висшите учебни заведения от ЮЗР - по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., програмите за териториално сътрудничество, програма „Хоризонт 2020“ и от други източници.

 

Докладват:

Г-жа Магдалена Аткова – Главна дирекция „Структурни фондове“, Министерство на образованието и науката;

Г-н Николай Дочев - Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството;  

                   Г-жа Елза Григорова - Областен информационен център София

           

15:15-15:30    Кафе-пауза.

 

15:30-16:20   3. Възможности за финансиране на проекти на бизнеса от ЮЗР - по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., програма „Хоризонт 2020“ и от други източници.

 

Докладват:

Г-жа Десислава Михалкова - Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност, Министерство на икономиката;

Г-жа Елза Григорова - Областен информационен център София

 

16:20-16:40    4. Обсъждане на ограничителните условия, наложени на ЮЗР в оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

                       

Докладва:

                        Г-н Бисер Михайлов – областен управител на област Благоевград

 

16:40-17:00    5. Добри иновативни практики на представители на бизнеса от ЮЗР.

                       

Докладва:

Г-н Валери Цеков – Мобилни къщи ЕООД

 

23 АПРИЛ 2015 Г.

 

10:00-10:30    6. Състояние на горския фонд в ЮЗР и превенция на незаконното изсичане на гори.

 

Докладва:

Г-н Любчо Тричков – директор на Дирекция „Проекти и международни дейности“, Изпълнителната агенция по горите

 

10:30-11:15    7. Състояние на изграждането на автомагистрала „Струма“ Лот 2, участък „Дупница – Благоевград“. Информация относно предвидените за рехабилитация през 2015 г. пътища от първокласната, второкласната и третокласната пътна мрежа на територията на ЮЗР.

                       

Докладват:

Г-жа Татяна Бояджиева, г-н Валентин Илиев, г-жа Ивета Колева, Агенция „Пътна инфраструктура“

                       

11:15-11:30   8. Предприети мерки по отношение разработване на Стратегия за икономическо възстановяване и развитие на Северозападна България, Странджа, Родопите и други погранични, планински и полупланински слаборазвити райони и на Инвестиционна програма за целенасочено интегрирано развитие на изоставащите райони в България (в изпълнение на Приоритет 13.1. Преодоляване на икономическата изостаналост на отделни райони в страната, глава 13. Регионална политика на Програмата на Правителството за стабилно развитие на Република България 2014-2018 г.)

 

Докладва:

Г-н Валери Найденов – заместник главен директор на Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството

                       

11:30-11:45    9. Запознаване с писмо на г-жа Даниела Везиева – заместник-министър на икономиката, относно искане за подготовка на аналитичен материал, който да представи силните страни на областите от ЮЗР във връзка с Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г.

                       

                        Докладват:

                        Г-жа Ирена Соколова - председател на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район за периода 01.01.-30.06.2015 г., областен управител на област Перник

                        Г-н Желяз Енев - Директор на Дирекция „Икономически политики за насърчаване“, Министерство на икономиката

 

11:45-12:00    10. Други.

Докладва:

Г-жа Ирена Соколова - председател на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район за периода 01.01.-30.06.2015 г., областен управител на област Перник


Add by:
cci-blagoevgradТЪРГОВСКО – ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА – БЛАГОЕВГРАД ИНИЦИИРА СФОРМИРАНЕ НА КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО И РАЗРАБОТВАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЪВМЕСТНИ СТРАТЕГИИ, ПРОЕКТИ И ИНИЦИАТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

2014-11-23

Съветът представлява обединение на публични и неправителствени организации с доказан проектен опит, на които може да се разчита при изпълнението на конкретни инициативи, като отговаря адекватно на това как да бъде сформирано работещо публично – частно партньорство за работа по програми с международно финансиране и за постигане на целта за един „Квалифициран и приобщаващ регион".

Участниците в състава на съвета са представители на отделите Евроинтеграция на ТПП – Благоевград, Областна управа Благоевград, Община Благоевград, Американски университет в България, ЮЗУ „Неофит Рилски“, СЮЗО. Съветът е в отворен формат, като в бъдеще ще бъдат поканени и други организации и институции от Област Благоевград. На съвета е представена дейността на Мотивационен център към ТПП – Благоевград с цел засилване на сътрудничеството в областта на развитието на човешките ресурси, ученето през целия живот и кариерното развитие като фактор за една развита икономика.

Тази инициатива беше споделена с гръцки партньори на всички участници в съвета, с цел споделяне на добра практика и постигане на едно работещо и устойчиво партньорство в трансграничните регион.


logo_emplo.png
Add by:
  cci-blagoevgradИнформация за Мотивационен център към Търговско-промишлена палата – Благоевград

2014-07-03

Основната дейност на Мотивационния център е кариерното развитие на работната ръка, както и насърчаване на корпоративната социална отговорност във фирмите, насърчаване на добро фирмено поведение по отношение на човешкия ресурс като двигател на бизнеса. Мотиваторите в центъра извършват планиране на участие в програми за учене през целия живот в полза на човешките ресурси и бизнеса. Друга тяхна функция е изследване на социално икономическите аспекти за развитие на кадрите и младежкия потенциал в България и насърчаване на предприемаческия дух. Мотивационният център предоставя услуги по подготовка и консултации относно работа в рамките на Европейския съюз, както и в рамките на трансграничния регион, с цел подпомагане мобилността на работната сила.  


logo_emplo.png
Add by:
  cci-blagoevgradВ рамките на Мотивационен център към ТПП – Благоевград стартира нова дейност „Кариерно развитие и кариерно израстване.

2014-03-26

Основната цел на Центъра е да мотивира, информира и консултира заети и незаети лица. Центърът ще съдейства за професионалното развитие на специалистите в областта на личностните качества и умения за кариерно израстване. Той ще предлага на лицата възможности за кариерно ориентиране и израстване, както и за професионална реализация. Центърът разполага с кариерни консултанти. Те ще проучват наличните свободни позиции, обявени от фирмите, като следят не само обявите и публикациите във фирмените сайтове, но директно ще се свързват със самите работодатели и ще проучват кариерни възможности, предлагани от съответния работодател. Ще консултират заетите лица, които търсят възможности за кариерно израстване, като ги ориентират за наличните свободни позиции, ще им съдействат при подготовката на CV, мотивационно писмо, поведение при интервю. Също така дейността включва и консултации по отношение на трудовото законодателство, както в страната, така и в чужбина. Консултации ще се дават и във връзка с възможностите и правилата за работа в рамките на ЕС с особен фокус в съседна Гърция. Списък с мотиваторите, кариерните консултанти и менторите в различни области към Мотивационния център могат да се намерят в специализираните приложения на страницата


Add by:
  cci-blagoevgradЧАТ СТАЯВътрешен чат за всички партньори.

До всички потребители !
Официалният език е Английски.

ФОРУМПроектни Дискуси

До всички потребители !
Официалният език е Английски.

МотивацияМотивационни Центрове

Проектни Мотивационни Центрове
по Партньори