ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА

Новини по проект Емплокомп .....................................................................................


Анкетно проучване на територията на Благоевград за определяне на нуждите от обучение на младите мъже и жени (безработни, работещи лица и работодатели), за развитие на предприемачеството и създаване на устойчиви възможности за заетост в основните икономически сектори, така че да се гарантира тяхното оставане в региона

2013-11-05

Цел

 

 Целта на проведеното анкетно проучване е да се определят нуждите от на младите мъже и жени (безработни, работещи лица и работодатели),за развитие на предприемачеството и създашане на устойчиви възможности за заетост в основните икономически сектори, така че да се гарантира тяхното оставане в региона. Анкетното проучване е проведено в рамките на проект с акроним „ЕМПЛОКОМП" и заглавие „Ученето през целия живот като средство за подобряване на заетостта и конкурентноспособността" , но резултатите му са важни както за целите на проекта, така и за изграждането на представа за налгасите на младите хора от региона към предприемачеството.


LP_Synthesis.docx
Add by:ОБОБЩЕН ДОКЛАД За идентификация на обучителни нужди на целевите групи на територията на Община Сандански

2013-10-10

Цел:
Да бъдат идентифицирани и приоретизирани обучителни нужди, които да отговарят на желанията на целевите групи от една страна и да бъдат необходими и полезни във връзка с перспективите за развитие на местната икономика и човешки ресурси.
Целева група:

 •  Безработни пълнолетни лица и служители в стопански субекти;
 •  Мениджъри и собственици на стопански субекти.

Фактология:

 •  Разработени въпросници за целеви групи;
 •  Проведено допитване с 112 представители на целевите групи;
 •  Преглед на общински, областни и национални документи със цел анализ на основните социално-икономически показатели на община Сандански;
 •  Изготвен Доклад от проведено проучване на нуждите от обучение на територията на община Сандански.

Report_Sandanski.pdf
Add by:ОБОБЩЕН ДОКЛАД За идентификация на обучителни нужди на целевите групи на територията на Община Банско

2013-10-06

Цел:
Да бъдат идентифицирани и приоретизирани обучителни нужди, които да отговарят на желанията на целевите групи от една страна и да бъдат необходими и полезни във връзка с перспективите за развитие на местната икономика и човешки ресурси.
Целева група:

 •  Безработни пълнолетни лица и служители в стопански субекти;
 •  Мениджъри и собственици на стопански субекти.

Фактология:

 •  Разработени въпросници за целеви групи;
 •  Проведено допитване с 109 представители на целевата група;
 •  Преглед на общински, областни и национални документи със цел преглед на основните социално-икономически показатели на община Банско;
 •  Изготвен Доклад от проведено проучване на нуждите от обучение на територията на община Банско.

Doklad_Bansko.pdf
Add by:ДОКЛАД От проведено проучване на нуждите от обучение на територията на Община Банско

2013-10-05

I. Резюме
За периода 03/01/2012 – 29.02.2012 год. е проведено проучване на обучителните нужди целевия регион чрез утвърдена Методика за събиране на данни за нуждите от обучение на територията на община Сандански.
Проведено е допитване до целевите групи и бяха осигурени 112 попълнени въпросници, разпределени както следва:

 •  „Мениджъри и собственици на стопански субекти“ – 40 на брой;
 •  „Безработни пълнолетни лица“ и „Служители в стопански субекти“ – 72 на брой.

Проведено е обследване на общински стратегически и аналитични документи със цел обобщаване на важни социално-икономически параметри на община Сандански.
Докладът е структуриран в две части:

 •  Профил на община Сандански;
 •  Обобщаване на резултатите от проведено допитване до целевите групи чрез въпросници.

Analisys_Sandanski.pdf
Add by:ФИНАЛНО ОБОБЩАВАНЕ НА ДАННИ И РЕЗУЛТАТИ (СЪГЛАСНО ДЕЙНОСТ 4.2. ОТ ПРОЕКТ EMPLOCOMP) ОТ АНКЕТИ В РЕГИОНА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ и ПРЕПОРЪЧВАНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЯ

2013-10-05

Проведеното проучване е реализирано на база 3 въпросника:

Към мениджъри, собственици, управители;

Към служители или работници в компаниите;

Към безработни от региона.

 

Като резултат от анкетите се отличиха няколко обучения, който са с по-висок процент на нужди сред анкетираните.

 

От първата група обучения Бизнес обучения с най–висок процент сред всички целеви групи интервюирани е обучение по Търговски умения.

 

За целта на едно такова обучение сме разработили примерна програма, по която то може да бъде проведено сред различни участници:


Analiz_i_programi-AE.docx
Add by:Резултати и анализ

2013-10-04

Анкетно проучване на територията на Благоевград за определяне на нуждите от
обучение на младите мъже и жени (безработни, работещи лица и работодатели), за
развитие на предприемачеството и създаване на устойчиви възможности за
заетост в основните икономически сектори, така че да се гарантира тяхното
оставане в региона.


Цел
Целта на проведеното анкетно проучване е да се определят нуждите от на младите
мъже и жени (безработни, работещи лица и работодатели),за развитие на
предприемачеството и създашане на устойчиви възможности за заетост в основните
икономически сектори, така че да се гарантира тяхното оставане в региона.
Анкетното проучване е проведено в рамките на проект с акроним „ЕМПЛОКОМП” и
заглавие „Ученето през целия живот като средство за подобряване на заетостта и
конкурентноспособността” , но резултатите му са важни както за целите на проекта,
така и за изграждането на представа за налгасите на младите хора от региона към
предприемачеството.


Обхват
Анкетното проучване е проведено на територията на Благоевград. За извършване на
изледването бяха отпечатани и раздадени на анкетьорите 300 анкетни карти,
разпределени според целевите групи на изследването. Едновременно с това беше
създаден и специализиран уеб сайт, в който бяха включени и трите въпросника
(www.prouchvaneblg.net). Гласовете от уеб анкетата също са отчетени в общите резултати за направените изводи. Паралелно с това, беше правена и телеанкета, както и
реклама на уеб сайта в няколко популярни социални мрежи в интернет.


Целеви групи
Целевите групи на изследването са три – безработни, заети и работодатели. По-голяма
част (80%) от анкетираните физическите лица – безработни или заети са мъже и жени
до 29 годишна възраст. Броят на анкетираните физически лица- безработни и заети- е
60% от общата извадка. Анкетираните работодатели работят във фирми, обхващащи
различни браншове на бизнеса в региона с цел по-голяма обективност на проучването.
Броят на анкетираните работодатели е 40% от общата извадка. Извадката е на базата на
процент от жителите на обхващания регион. Общият брой на анкетите е 500.


Анкетната Карта
Анкетната карта за безработни се състои от 12 въпроса. Анкетната карта за работеши се
състои от 12 въпроса. Анкетната карта за работодатели се състои от 13 въпроса.
Въпросниците са изготвени така, че да отнемат възможно най-малко време за
попълване, но да дават най-ясна представа за отношението на целевите групи относно
проблема и да се определи реалното отношение на запитаните към темата.


LP-Synthesis.pdf
Add by:ДОКЛАД От проведено проучване на нуждите от обучение на територията на Община Банско

2013-10-04

I. Резюме
За периода 13.12.2011 – 29.02.2012 год. беше проведено проучване на обучителните нужди на идентифицираните целевите групи чрез утвърдена Методика за събиране на данни за нуждите от обучение на територията на община Банско.
Беше проведено допитване до целевите групи и бяха осигурени 109 попълнени въпросници, разпределени както следва:

 •  „Мениджъри и собственици на стопански субекти“ – 46 на брой;
 •  „Безработни пълнолетни лица“ и „Служители в стопански субекти“ – 63 на брой.

Беше проведено обследване на разнообразни общински и областни (Благоевград) стратегически и статистически документи със цел обобщаване на важни за резултатите социално-икономически параметри на община Банско.
Докладът е структуриран в две части:

 •  Профил на община Банско;
 • Обобщаване на резултатите от проведено допитване до целевите групи чрез въпросници.

Analisys_Bansko_FINAL.pdf
Add by:Анкетно проучване на територията на Благоевград за определяне на нуждите от обучение на младите мъже и жени (безработни, работещи лица и работодатели), за развитие на предприемачеството и създаване на устойчиви възможности за заетост в основните икономически сектори, така че да се гарантира тяхното оставане в региона.

2013-09-20

Резултати и анализ

Цел

Целта на проведеното анкетно проучване е да се определят нуждите от на младите мъже и жени (безработни, работещи лица и работодатели),за развитие на предприемачеството и създашане на устойчиви възможности за заетост в основните икономически сектори, така че да се гарантира тяхното оставане в региона. Анкетното проучване е проведено в рамките на проект с акроним „ЕМПЛОКОМП" и заглавие „Ученето през целия живот като средство за подобряване на заетостта и конкурентноспособността" , но резултатите му са важни както за целите на проекта, така и за изграждането на представа за налгасите на младите хора от региона към предприемачеството.


LONG LIFE TRAINING AS A TOOL FOR IMPROVEMENT OF EMPLOYABILITY-anketno-prouchvane.docx
Add by:Анкетно проучване на територията на Благоевград за определяне на нуждите от обучение на младите мъже и жени (безработни, работещи лица и работодатели), за развитие на предприемачеството и създаване на устойчиви възможности за заетост в основните икономически сектори, така че да се гарантира тяхното оставане в региона.

2013-09-20

Резултати и анализ
Цел
Целта на проведеното анкетно проучване е да се определят нуждите от на младите
мъже и жени (безработни, работещи лица и работодатели),за развитие на
предприемачеството и създашане на устойчиви възможности за заетост в основните
икономически сектори, така че да се гарантира тяхното оставане в региона.
Анкетното проучване е проведено в рамките на проект с акроним „ЕМПЛОКОМП” и
заглавие „Ученето през целия живот като средство за подобряване на заетостта и
конкурентноспособността” , но резултатите му са важни както за целите на проекта,
така и за изграждането на представа за налгасите на младите хора от региона към
предприемачеството.


LP-Synthesis.pdf
Add by:Две работни срещи бяха проведени по проект „Ученето през целия живот като инструмент за подобряване на заетостта и конкурентоспособността – ЕМПЛОКОМП“ на Търговско-промишлена палата – Благоевград.

2013-03-09

Две работни срещи бяха проведени по проект „Ученето през целия живот като инструмент за подобряване на заетостта и конкурентоспособността – ЕМПЛОКОМП“ на Търговско-промишлена палата – Благоевград.

На първата среща в рамките на проекта бяха представени  резултатите от изследване на нуждите от обучение в региона и предстоящите четири обучителни модула, изработени на базата на изследването.  Проучването е на база 70% заети и безработни младежи и жени и 30% представители на фирми и организации.

Втората работна среща, която беше проведена на 7 март 2013 година представи резултатите от проведените изследвания за нуждите от обучение за всички проектни партньори от България и Гърция, както и изводите от проучването, на базата на които са проведени обучения от всички проектни партньори.

След представяне на финалните резултати по проекта участниците се запознаха с изработения по проекта уеб портал. Ползите за обществеността от този портал е достъпността на услугите на регистрираните ментори в отворения Мотивационен център към Търговско-промишлена палата – Благоевград. Мотивационният център предоставя материали и консултации за физически и юридически лица в сферата на предприемачеството.


Add by:Търговско-промишлена палата – Благоевград, която е водещ партньор по проект „Ученето през целия живот като инструмент за подобряване на заетостта и конкурентоспособността – ЕМПЛОКОМП“, проведе конференция на 12 февруари 2013 година в Академичен център „Балкански“.

2013-02-15

Търговско-промишлена палата – Благоевград, която е водещ партньор по проект „Ученето през целия живот като инструмент за подобряване на заетостта и конкурентоспособността – ЕМПЛОКОМП“, проведе конференция на 12 февруари 2013 година в Академичен център „Балкански“.

На конференцията беше представен доклад за добри практики на тема „Ученето през целия живот за намаляване на безработицата и повишаване на конкурентоспособността  в трансграничния регион с фокус върху жени и младежи“ от г-н Ромео Шатев, Ръководител на проекта и Председател на ТПП – Благоевград, ВО, както и от гости от страна на партньорските организации от Р. Гърция.

В рамките на конференцията беше представен и създадения по проекта Мотивационен център в Търговско-промишлената палата, който е част от мрежата мотивационни центрове в България и Гърция, работещи в сферата на предприемачеството.  Идеята е регистрирани мотиватори да предоставят мотивационни материали и консултации на физически и юридически лица за стартиране на собствен бизнес и развитие на бизнес умения като основа за подобряване на заетостта и конкурентоспособността на жените и младежите в двата региона.

Освен това се представи и общия проектин Уеб-портал с някои насоки относно актуализиране на съдържанието и постигане на по-добра информираност.


Add by:Заключителна конференция

2013-02-04

Търговско-промишлена палата – Благоевград, която е водещ партньор по проект „Ученето през целия живот като инструмент за подобряване на заетостта и конкурентоспособността – ЕМПЛОКОМП“, проведе конференция на 12 февруари 2013 година в Академичен център „Балкански“, АУБГ.

На конференцията беше представен доклад за добри практики на тема „Ученето през целия живот за намаляване на безработицата и повишаване на конкурентоспособността  в трансграничния регион с фокус върху жени и младежи“ от г-н Ромео Шатев, Ръководител на проекта и Председател на ТПП – Благоевград, ВО, както и от гости от страна на партньорските организации от Р. Гърция.

В рамките на конференцията беше представен и създадения по проекта Мотивационен център в Търговско-промишлената палата, който е част от мрежата мотивационни центрове в България и Гърция, работещи в сферата на предприемачеството.  Идеята е регистрирани мотиватори да предоставят мотивационни материали и консултации на физически и юридически лица за стартиране на собствен бизнес и развитие на бизнес умения като основа за подобряване на заетостта и конкурентоспособността на жените и младежите в двата региона.

Освен това се представи и общия проектин Уеб-портал с някои насоки относно актуализиране на съдържанието и постигане на по-добра информираност.


Add by:ЧАТ СТАЯВътрешен чат за всички партньори.

До всички потребители !
Официалният език е Английски.

ФОРУМПроектни Дискуси

До всички потребители !
Официалният език е Английски.

МотивацияМотивационни Центрове

Проектни Мотивационни Центрове
по Партньори